МАЛЮТА ЛЮДМИЛА ЯРОСЛАВІВНА

2015_09_02-16_52_38-IMG_8452 as Smart Object-1(1)

Малюта Людмила Ярославівна – д.е.н., професор,

     заступник завідувача кафедри

Профіль Google Schoolar

     У 2000 році з відзнакою закінчила магістратуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю «Менеджмент організацій». З 2000 року працювала в Тернопільському державному науково-технічному підприємстві «Промінь» на посаді інженера з маркетингу, у 2001 – 2002 роках – в обласному управлінні статистики. З жовтня 2002 року працює на кафедрі. У 2004 році зареєстрована здобувачем кафедри за напрямком «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств сільгоспмашинобудування».

      Викладає дисципліни: “Логістика”, “Управління витратами”, “Управління витратами та цінова політика”, “Організація роботи персоналу”, “Економічна та майнова безпека бізнесу”, “Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства”.

   Коло наукових інтересів – дослідження проблематики економічної безпеки, інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, а також питання  логістики та управління витратами, у т.ч. підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу.

       Опублікувала більше 140 праць.

Основні наукові публікації за 2012-2017 р.р.

 1. Малюта Л. Особливості організації та забезпечення економічної безпеки підприємства й підпримництва в умовах суспільних трансформацій/ Л. Малюта, О. Погайдак  //     Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип.1. – Т.3. – С.97-102.
 2. Малюта Л. Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва  / Л. Малюта, О. Руда // Галицький економічний вісник. – 2012. –№3 (36). –  С. 35-42
 3. Малюта Л. Особливості моделювання інноваційних процесів розвитку підприємств  /  Л.Малюта  //    Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник / за заг.ред. І.Г.Ткачук. – Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ ім. В.Стефаника, 2012. – Вип.8. – Т.2. – С.166-173.
 4. Малюта Л. Формування моделі управління потенціалом в умовах стратегічного розвитку підприємства /  Л.Малюта  //    Соціально-економічні проблеми і держава. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. –  Вип. 2 (7). – Режим доступу до журналу: http://sepd.tntu.edu.ua
 5. Малюта Л.Я. Стан та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні/ Л.Я. Малюта, А.П. Колесніков, А.Р. Бабій // Інноваційна економіка. Тернопіль : ТНЕУ. – Вип. 5 (31). – 2012. – С.278-282.
 6. Малюта Л. Економічна безпека підприємства як фактор забезпечення ефективності товаровиробництва / Л. Малюта, О. Руда // Збірник наукових праць. Економічні науки. – Чернівці : Книги-XXI, 2013. – С. 215-225.
 7. Малюта Л.Я. Семіотика вирішення проблем ресурсно-економічної безпеки : колективна монографія/ [Л.Я.Малюта, В.А. Паляниця, О.Б. Погайдак, О. Руда, І. Шпильовий]; за заг. ред. Б.М Андрушківа. – Тернопіль: ТОВ «Тернограф», 2013. – 306 с.
 8. Малюта Л. Інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством / Л. Малюта, Л. Мельник // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2 (9). – С. 178-187. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mlyrpv.pdf.
 9. Малюта Л. Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства /Л. Малюта, Л. Мельник, О.Погайдак // Галицький економічний вісник. – 2014. – №1(44). – С. 21–29.
 10. Малюта Л. Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку промислового виробництва / Л. Малюта // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С 264-276. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mlyrpv.pdf.
 11. Малюта Л. Методологія формування комплексної системи економічної безпеки підприємства / Л. Малюта // Економіка і управління. – 2014. –  №4 (64). – С. 50-57.
 12. Малюта Л.Я Особливості організації економічної безпеки підприємства в умовах нестабільного суспільного розвитку / Економічна криза: фактори, моделі та механізми подолання :  колективна монографія / За заг.ред. д.е.н., доц. С.А.Ткаченка д.е.н., доц. М.С.Пашкевич Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. – 179 с. –С.64-73.
 13. Малюта Л. Діагностика інтелектуально-кадрової складової забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств / Л.Малюта // Вісник економічної науки України. –2015. –№1(28). – С. 89-93.
 14. Малюта Л. Фінансова складова в системі забезпечення економічної безпеки підприємства / Л.Малюта // Економіка і управління. – 2015. –  №2 (66). –    С. 108-114.
 15. Малюта Л. Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок / Л.Малюта, Л. Мельник // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. –  №2 (72). –    С.139-144.
 16. Малюта Л. Історичні  передумови та сучасна  економіко-політична необхідність поглиблення україно-турецького співробітництва/ О. Владимир, Л.Малюта // Вісник Донецького університету економіки та права: зб.  Наук праць/ ред. кол. : В. Момутов, О.  Амоша, А.  Берсуцький.  Артемівськ  : Дон УЕП, 2015. –  №2. – С.156-162.
 17. Малюта Л. Я. Адаптивна структурно-компонентна модель забезпечення економічної безпеки підприємства / Б.Андрушків, Л. Малюта, О. Погайдак // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 2. – С. 42-50.
 18. Малюта Л. Я. Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті / Л.Малюта, Л. Мельник, Г. Нагорняк, Р. Шерстюк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2017. – Вип. 1(16). –  С. 148-158.