ОСТРОВСЬКА ГАЛИНА ЙОСИПІВНА

                                                               завантаження

                                                                                       Островська Галина Йосипівна

к.е.н., доцент

         

У 1989 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності” та здобула кваліфікацію економіста. У 2004 році з відзнакою закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю “Менеджмент організацій” та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій.

     Кандидатську дисертацію захистила 25 січня 2008 року у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету МОН України за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) – диплом № 046599, виданий на основі рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 21 травня 2008 року (протокол № 21 – 0615).

       Свою педагогічну діяльність розпочала у Тернопільському національному економічному університеті, де з 1 березня 1995 року по 30 серпня 2017 р. обіймала посади викладача, старшого викладача кафедри менеджменту, доцента кафедри фінансового інжинірингу, доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування. При цьому виконувала функції заступника декана Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту з наукової роботи, була членом вченої ради та науково-методичної ради факультету Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту, заступником завідувача кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ. Стажування проходила у Leeds Metropolitan University, United Kingdom за програмою “The Тempus Joint European Project № CD_JEP-22 191-2001”.

      З 20 вересня 2017 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва ТНПУ імені Івана Пулюя.

          Викладає дисципліни: “Економіка інноваційного підприємства”, “Управління витратами та цінова політика”, “Економіка та організація виробництва”, “Устаткування закладів готельно-ресторанного бізнесу”, “Вступ до гостинності”.

   Наукові інтереси: дослідження проблематики управління інтелектуальним потенціалом та капіталом суб’єктів господарювання.

     Островська Г. Й. є автором понад 150 праць, із них 8 монографій, у тому числі дві з них опубліковані англійською мовою; підручника “Фінансовий менеджмент”, 4 посібників та чисельних науково-методичних розробок.

                                                                         

    Основні наукові праці :

 1. Островська Г.Й. Фінансовий менеджмент : підручник /Г.Й. Островська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 512 с.
 2. Островська Г.Й. Готельно-ресторанна справа. Книга 1. / [Б.М. Андрушків, Л. Я. Малюта, Г. Й. Островська та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2018. – 268 с.
 3. Оstrovska Н. Іntellectual-innovative development of economy in Ukraine: realities and prospects /Н. Оstrovska // Modern determinants of fiscal policy: local and internacional dimension. Monograph. – Ternopil :Економічна думка. – 2017. Р. 381–387.
 4. Островська Г.Й. Роль інтелектуального капіталу в сучасному корпоративному управлінні /Г.Й. Островська // Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи: моногр. / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Терещенка. – Київ : КНЕУ, 2017. – 495, [1] с. – С. 438–450.
 5. Островська Г.Й. Інституціональна система інтелектуального підприємництва /Г.Й. Островська // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України: моногр.: за ред. д.е.н., професора О.В.Кнейслер. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В. – 2017. – 246 с. – C. 170–183.
 6. Островська Г.Й. Сучасні тенденції розвитку вартісного управління фінансами в умовах глобальної трансформації /Г.Й. Островська // Формування фінансового механізму сталого розвитку України : моногр. / за ред. д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко та д-ра екон. наук, доц. О.І. Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 414 с. – С. 304–314.
 7. Островська Г.Й. Модернізація методики оцінювання людського капіталу компанії /Г.Й. Островська // Економічний форум // Науковий журнал Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2017. – № 4. – С. 285–291.
 8. Островська Г.Й. Стратегічні підходи до планування діяльності інтелектуальної компанії /Г.Й. Островська // Глобальні та національні проблеми економіки / Г.Й. Островська // Електронне наукове фахове видання. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2017. – № 18. – С. 272–276
 9. Островська Г.Й. Сучасні підходи до визначення вартості клієнтського капіталу /Г.Й. Островська // Електронне наукове фахове видання. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. – № 20. – С. 198–204. http://global-national.in.ua/issue-20-2017.
 10. Островська Г.Й. Стратегічне фінансове планування діяльності компаній в умовах економіки, заснованої на знаннях /Г.Й. Островська // Сталий розвиток економіки // Міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький, 2017. – № 3 (36). – С. 93–98.
 11. Островська Г.Й. Управління вартістю компанії у процесі злиття та поглинання: синергетичний підхід /Г.Й. Островська // Світ фінансів. – Тернопіль, 2017. – № 3. – С.  106–120.
 12. Островська Г.Й. Інтелектуальний фактор розвитку економіки в умовах глобалізації /Г.Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2017. – № 1 (52). – С. 13–23.
 13. Островська Г.Й. Інтелектуальне підприємництво в умовах нової парадигми господарювання /Г.Й. Островська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2017. – № 2. – С. 83 – 97.
 14. Островська Г.Й. Нові підходи до оцінювання ринкової вартості компанії, заснованої на знаннях /Г.Й. Островська // Світ фінансів. – Тернопіль, 2017. – № 1. – С. 29–41.
 15. Ostrovska H. Innovative tools knowledge components of corporate management : monograph. Modern determinants of fiscal policy: local and internacional dimension. – Wroclaw, 2016. – P. 268–275.
 16. Островська Г.Й. Проблеми і перспективи розвитку економіки, заснованої на знаннях // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2016. – № 4 – С. 102 – 115.
 17. Островська Г. Й. Фінансовий менеджмент. Вартісноорієнтований підхід : навч. посібн. / Г. Й.Островська. Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2015.– 580 с.
 18. Островська Г. Й. Фінансовий менеджмент у світлі сучасної парадигми управління / Г. Й. Островська // Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації: моногр. / кол. авт.; за ред. І. С. Гуцала. –Тернопіль :ТНЕУ, 2015. – С. 11–38.
 19. Островська Г. Й. Інтегрування ризик-менеджменту та збалансованої системи показників як управлінська інновація / Г. Й. Островська // Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації: монографія / за ред. І. С. Гуцала. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 117–134.
 20. Островська Г. Й. Нова парадигмаризик-менеджменту в контексті зростання вартості корпорації / Г. Й. Островська // Світ фінансів. – Тернопіль, 2015. – №. 3. – С. 106–117.
 21. Островська Г.Й. Інтегрування збалансованої системи стратегічних показників та системи бюджетування як управлінська інновація / Г. Й. Островська // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України: моногр. / За ред. В.Г. Дем’янишина. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – С 188–195.
 22. Островська Г. Й. Управління вартістю підприємств: моногр. / Г. Й. Островська. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 185 с.
 23. Островська Г. Й. Фінансовий менеджмент: навч. посібн. / Г. Й.Островська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 576 с.